Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Դերձակեան, Գրիգոր
Title: Սուտ ազգասէր
Publisher (standardized): տպագր. Ռուբեն Քյուրքչյանի
Publisher (as it is on book): Ռուբեն Յ. Քիւրքճեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ.-Պօլիս
Year of Publication: 1865
Notes: Հեղինակութեամբ և արդեամբ Դերձակեան Մ. Գրիգոր վարժապետի ի սէր ազգիս: Շապիկը՝ զարդափակ, վրան՝ նկար: Տիտղոսաթերթին` զարդանկար:
Շարվ. 9x5 սմ։
48 էջ։
File size: 7,64 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, Mesrop Mashtots Research Institute of Ancient Manuscripts
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia