Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Սափրիչեան, Տիմոթէոս
Title: Երկամեայ պանդխտութիւն ի Հապէշստան կամ բարոյական, քաղաքական եւ կրօնական վարք Հապէշից
Publisher (standardized): տպ. Ս. Հակոբյանց
Publisher (as it is on book): Ի տպարանի Առաքելական աթոռոյ Ս. Յակովբեանց
Place (standardized): Երուսաղեմ
Place (as it is on book): Յերուսաղէմ
Year of Publication: 1871
Notes: Յօրինեց Տիմոթէոս վարդապետ Սափրիչեան: Կոստանդնուպօլսեցի ի միաբանութենէ Ս. Երուսաղէմի: Գիրք երկրորդ: Տիտղոսաթերթի վրա զարդանախշ:
Տպակից է՝ Երկամեայ պանդխտութիւն ի Հապէշստան կամ բարոյական, քաղաքական եւ կրօնական վարք Հապէշից: Գիրք 1 (1871) գրքին:
Շարվ.` 17x9,5 սմ։
157, 3 չհ. էջ։
File size: 53,8 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia