Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Քանի մը դիտողութիւններ Էջմիածնայ կաթողիկոսական խնդիրներու վրայօք
Publisher (standardized): Տպագր. Արամյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Արամեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պօլիս
Year of Publication: 1866
Notes: Կ. Պօլսոյ յանձնաժողովէն հրատարակուած տեղեկագրին նկատմամբ: Տիտղոսաթերթի վրա զարդանախշ:
Շարվ.` 19x7 սմ։
23 էջ։
File size: 9,57 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia, Լեո-2223
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia