Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Մուրատեան, Եղիազար
Title: Պ. Չերազի մէկ ատենաբանութեան քննադատութիւնը կամ Րէմզուպ եւ Րիմաւրա
Publisher (standardized): տպագր. Եղիա Մ. Տնտեսյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Տնտեսեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պոլիս
Year of Publication: 1881
Notes: Գրեց Տիրացուն: Տիտղոսաթերթի վրա զարդանախշ:
Շարվ.` 13x8 սմ։
19 էջ։
File size: 4,71 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2020, National Library of Armenia, Լեո-2120
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia