Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Առաջին կանոն սաղմոսի
Publisher (standardized): տպ. Կարապետ Շահնազարյանցի
Publisher (as it is on book): Ի գործատան Կ. Վ. Շահնազարեանց
Place (standardized): Փարիզ
Place (as it is on book): Փարիզ
Year of Publication: 1858
Notes: Բաժանեալ ի հեգենայս ի պէտս դեռավարժից: Ի լոյս ընծայեալ ի ձեռն Կարապետ Վարդպետի Շահնազարեանց՝ միաբանի սրբոյ էջմիածնի: Տիտղթ. վրա զարդ:
Շարվ. 11x7 սմ։
33 էջ։
File size: 5,32 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia