Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Աղօթամատոյց Սրբազան տեղեաց
Publisher (standardized): տպ. Հայոց հոգևոր տեսչության
Publisher (as it is on book): Ի տպարանի հոգեւոր դպրոցին հայոց
Place (standardized): Շուշի
Place (as it is on book): Ի Շուշի
Year of Publication: 1869
Notes: Հաւաքեալ յաղօթից Վարդանայ վարդապետի սակս ջերմեռանդ հոգեսիրոց որք անձամբ կամ մտօք ներկայանան 'ի տնօրինական տեղիսն Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ: Տպեալ վերստին:
Տիտղոսաթերթի վրա զարդանախշ:
Շարվ. 12,5x8,5 սմ։
23 էջ։
File size: 3,91 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, Mesrop Mashtots Research Institute of Ancient Manuscripts
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia