Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Գաբրիէլեան, Մելիքսէթ
Title: Արուեստ ատենախօսութեան ի պէտս Ազգային վարժարանաց
Publisher (standardized): տպ. Մ.Ս. Գաբրիելյանի
Publisher (as it is on book): տպարան Մ.Ս. Գաբրիէլեան
Place (standardized): Նյու-Յորք
Place (as it is on book): Նիւ Եորք
Year of Publication: 1891
Notes: Գրքի բացակա էջերը (117-127) լրացվել է Ազգային գրադարանի օրինակից:
Շարվ. 16x9,5 սմ։
128 էջ։
File size: 7,42 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2013, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia