Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Եւտուշեւսկի, Պ.
Title: Հաւաքածոյք թուաբանական խնդրոց նախապատրաստական եւ սիստեմատիկական ընթացից համար
Publisher (standardized): տպ. Հովհաննես Տեր-Աբրահամյանի
Publisher (as it is on book): Տպարան Յովհաննու Տէր-Աբրահամեան
Place (standardized): Ռոստով
Place (as it is on book): Ռոստով (Դօնի վերայ)
Year of Publication: 1876
Notes: Մասն առաջին: Ամբողջ թուեր: Եօթներորդ նոր և սրբագրեալ տպագրութիւն: Թարգմանեց ռուսերենէ Տ. Ե. Ս. Պ.: Տիտղոսաթերթին՝ զարդանկար: Հեղինակի տվյալը վերցված է առաջաբանից:
Շարվ. 17x11 սմ։
194, 1 չհ. էջ։
File size: 37 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia