Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Նազարեան, Ստեփաննոս
Title: Հանդէս նոր հայախօսութեան: Մաս 1
Publisher (standardized): տպ. Լազարյան ճեմարանի
Publisher (as it is on book): Լազարեանց Քաջափայլ պարոնների տպարան
Place (standardized): Մոսկվա
Place (as it is on book): Մոսկվա
Year of Publication: 1857
Notes: Աշխատութիւն Ստեփաննոս վարդապետի Նազարեանց :
Շարվ. 19x7 սմ։
Զ, 2 չհ., Դ, 503 էջ։
File size: 52,3 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2013, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia