Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Խարազեան, Ղ.
Title: Հայոց առաքելական սուրբ եկեղեցւոյ պատմութեան դասագիրք
Publisher (standardized): տպ. Լ. Գ. Կրամարենկոյի
Publisher (as it is on book): Տպարան Լ. Գ. Կրամարենկոյ
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Տփխիս
Year of Publication: 1884
Notes: Աշխատասիրեաց հայ երկսեռ մանուկների համար Ղ. Ե. Խարազեանց: Ա. Ղազիկյանը տպագրության թվականը նշել է հարցականով, առանց էջերի քանակի:
Շարվ.` 11x6 սմ։
II, 140 էջ։
File size: 44,1 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2020, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia