Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Թաշճեան, Նիկողայոս
Title: Ձայնագրեալ քաղուածք օրհնութեանց, հետեւակք օրհնութեանց տէրունական տօնից, այլ եւ կարգ հանգստեան եւ անդաստանի շարականաց ի լրումն ձայնքաղի
Publisher (standardized): տպ. Ս. Էջմիածնի
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Սրբոյ Կաթուղիկէ Էջմիածնի
Place (standardized): Վաղարշապատ
Place (as it is on book): Ի Վաղարշապատ
Year of Publication: 1882
Notes: Տիտղթ. զարդափակ: Բնագիրը հայկական ձայնանիշերով: Գրքի բացակա էջերը (409-416) լրացվել են Էջմիածնի Մայր տաճարի մատենադարանի օրինակից:
Շարվ. 28x20 սմ։
2 չհ., Բ, 517, 4 էջ։
File size: 114 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2012, National Library of Armenia, 29762
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia