Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Վաթիէ-Վալանթին
Title: Ձկնորսին աղջիկը
Publisher (standardized): տպագր. Նշան Պերպերյանի
Publisher (as it is on book): Տպագր. Նշան Կ. Պէրպէրեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պոլիս
Year of Publication: 1890
Notes: Գործ տիկին Վալանթին-Վաթիէի: Թարգմանեաց Յարութիւն Ս. Դիմաքսեան: Տիտղոսաթերթի վրա զարդանախշ:
Շարվ.` 13x8 սմ։
Ը, 220 էջ, 8 թ. նկ.:
File size: 61,3 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia