Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Գաթըրճեան, Հովսեփ
Title: Հիմնական տարբերութիւն Կաթուղիկէ եւ Էջմիածնական դաւանութեանց
Publisher (standardized): տպ. Արեւելյան համազգային
Publisher (as it is on book): Ա. համազգային տպարան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կոստանդինուպոլիս
Year of Publication: 1864
Notes: Տիտղթ. վրա զարդ: Գ. Զարբհանալյանը տպագրության թվականը նշել է 1862:
Շարվ. 12x7 սմ։
ԻԷ, 519 էջ։
File size: 39,3 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2013, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia