Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Հայելի գործոց եւ աշխատութեանց Մկրտիչ վարդապետի Տիգրանեան
Publisher (standardized): տպ. Թադևոս Տիվիթճյանի
Publisher (as it is on book): Առանց տպարանի հիշատակության
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Ի Կոստանդնուպօլիս
Year of Publication: 1864
Notes: Տպագրության վայրի, տարեթվի տվյալները վերցված են գրքի 146-րդ էջից: Տիտղոսաթերթը զարդափակ:
Շարվ. 17x9 սմ։
9 չհ., ԺԶ, 146, 2չհ. էջ:
File size: 39,9 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia, Լեո-2114
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia