Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Առաւեղեանց, Նազարէթ
Title: Ձայն բառբառոյ Հայաստանի Վանեցւոյն առ ամենայն հայս
Publisher (standardized): տպ. Համբարձում Էնֆիաճյանցի
Publisher (as it is on book): Տպարան Համբ. Էնֆիաճեանցի եւ ընկ.
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Թիֆլիս
Year of Publication: 1878
Notes: Ա. Ղազիկյանը տպագրության վայրը նշել է հարցականով, առանց տպագրության թվականի, տպարանի և էջերի քանակի:
Շարվ. 16x10 սմ։
63, 1 չհ. էջ։
File size: 12,7 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia, Լեո-245
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia