Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Փափազեանց, Ստեփան
Title: Նախնական դասագիրք թուագիտութեան
Publisher (standardized): տպագր. Ռուբեն Քյուրքչյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Ռ. Յ. Քիւրքճեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պօլիս
Year of Publication: 1866
Notes: Երրորդ տպագրութիւն: Ծախիւք Հայկազնեան ընկերութեան ի Պէշիկթաշ: Ստեփան Պ. Պ. [Պողոս Պերճ] Փափազեանց:
Շապիկը՝ զարդափակ: Շապիկին վերնագիրը՝ Համառօտ թուագիտութիւն: Տիտղոսաթերթի վրա զարդանկար:
Շարվ. 12,5x8 սմ։
3 չհ., 123 էջ:
File size: 24,5 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, Mesrop Mashtots Research Institute of Ancient Manuscripts
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia