Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Նոր դասագիրք ռուսերէն լեզուի
Publisher (standardized): տպ. Հովհաննես Մարտիրոսյանցի
Publisher (as it is on book): Տպարան Յ. Մարտիրոսեանցի
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Թիֆլիս
Year of Publication: 1879
Notes: Աշխատասիրեց հայ դպրոցների համար Կամսար Տէր-Դաւթեանցը: Երրորդ տպագրութիւն (փոփոխած և աւելացրած): Русское слово. Руководство для армянскихъ училищъ. Составилъ Камсаръ Теръ-Давдянцъ. Третье исправленное и дополненное изданiе. Հաճութեամբ պ. Թեմական վերատեսչի ընդունված է Վրաստանի և Իմէրէթի Հայոց բոլոր ծխական ուսումնարաններում: Սա ընդունված է նոյնպէս Կովկասի և միւս թեմերի ուսումնարաններից շատերում:
Տպակից է՝ Վկայաբանութիւն սրբոց Կուսանացն Հռիփսիմեանց եւ Գայիանեանց (1869); Արեւն ու մոլորակները (1870); Կոստանդնուպօլսոյ առումն յօսմանեանց յամի տեառն 1453 (1869); Տօն ծննդեան եւ մկրտութեան Քրիստոսի (1870); Սուրբ Խաչ (1871); Պատմութիւն վարուց Մեծին Ներսեսի հայրապետին մերոյ (1869); Երուսաղեմի առումն ու տաճարին կործանումը (1868); Աւագ չորեքշաբթի (1868); Քարոզ տօնական ի խորհուրդ աւագ ուրբաթու (1869); Եգիպտոսի հնութիւնները (1870); Քարոզ տօնական ի խորհուրդ աւագ հինգշաբաթուն (1869); Եօթն խօսք առ տղայս (1869); Խանգարմունք հայկաբանութեան ի հնումն եւ ի նորումս (1869); Ուղղագրութիւն լեզուիս Հայոց (1869); Պատմութիւն հայոց (1860); Պատմութիւն Լազարեան ճեմարանի (1860); Հայերէն կարդալ եւ գրել ուսուցանելու հրահանգ (1869) գրքերին:
Շարվ.՝ 16x9 սմ։
V, 143, 1 չհ. էջ, նկ., աղյս.։
File size: 37,5 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia