Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Խորհրդատետր Սրբոյ պատարագին ըստ արարողութեան Հայաստանեայց եկեղեցւոյ
Publisher (standardized): տպ. Մխիթարյան (Պաշտպան Ս. Աստվածածնի)
Publisher (as it is on book): Ի վանս Պաշտպան Ս. Աստուածածնի
Place (standardized): Վիեննա
Place (as it is on book): Վիէննա
Year of Publication: 1858
Notes: Ըստ օրինակին տպելոյ ի Հռոմ: Տիտղթ. վրա զարդ:
Շարվ. 20x13 սմ։
64, 15 էջ։
File size: 17,7 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia, 24634-61
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia