Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Պատկանեան, Գաբրիէլ
Title: Ծաղկաքաղ ի լիակատար կենսագրութենէ սրբազան հայրապետի Ներսիսի Ե. վեհափառ եւ ազգասէր կաթողիկոսի ամենայն Հայոց
Publisher (standardized): Առանց տպարանի հիշատակության
Place (standardized): Զմյուռնիա
Place (as it is on book): Զմիւռնիա
Year of Publication: 1876
Notes: [Հատոր Ա]: Նկարագրված օրինակը տիտղոսաթերթ չունի: Նկարագրությունը կատարված է բնագրի առաջին և վերջին էջերից: Գ. Զարբհանալյանը տպարանը նշել է Արշալույս Արարատյան:
Տպակից է՝ Ծաղկաքաղ ի լիակատար կենսագրութենէ սրբազան հայրապետի Ներսիսի Ե. վեհափառ եւ ազգասէր կաթողիկոսի ամենայն Հայոց: Հտ. 2 (1876) գրքին:
Շարվ. 14,5x8,5 սմ։
1 չհ., 118 էջ։
File size: 24 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia, Լեո-1665
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia