Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Տէմիրճիպաշեան, Եղիա (Ա. Ազատախոհեան)
Title: Կրթական խնդրոյն վրայ
Publisher (standardized): տպագր. Արամյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Արամեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պօլիս
Year of Publication: 1880
Notes: Թուղթ առ պատրիարքն հայոց Տէր Ներսէս Վարժապետեան: Ի նպաստ Հայաստանի սովելոց: Շապիկը՝ գծափակ, շապիկին և տիտղոսաթերթին՝ զարդանախշ:
Շարվ.` 13x8 սմ։
8 էջ։
File size: 2,00 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia, Լեո-2019
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia