Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Սիւնի Արմենակ
Title: Կաթուղիկոսական ընտրելիներ Հայաստանեայց եկեղեցւոյ շահերի նախանձախնդիր անձինքների կողմից
Publisher (standardized): տպ. Լ. Գ. Կրամարենկոյի
Publisher (as it is on book): Տպարան Լ. Գ. Կրամարենկոյի
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Թիֆլիս
Year of Publication: 1884
Notes: Կաթուղիկոսական ընտրելիներ Հայաստանեայց եկեղեցւոյ շահերի նախանձախնդիր անձինքների կողմից: (Բ գործ):
Շարվ. 14x9 սմ։
42 էջ։
File size: 12,4 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2013, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia