Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Մոչնիք, Փր.
Title: Տարերք երկրաչափութեան
Publisher (standardized): տպ. Մխիթարյան
Publisher (as it is on book): Մխիթարեանց տպարանը
Place (standardized): Վիեննա
Place (as it is on book): Վիէննա
Year of Publication: 1864
Notes: Թարգմանութիւն ի գերմանականէ:
Ա. Ղազիկյանի մոտ և Ընդարձակ գրացուցակում թարգմանիչը նշված է Գաթըրճյան Հ. Յ.:
Շարվ. 14x8 սմ։
343 էջ, գծագր.:
File size: 41,7 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia