փակիր գրադարանի այս բաժինը Տօնիկեան, Գրիգորիս
Դիտել փաստաթուղթը Գուգ նաւապետին վարուցն եւ իր աշխարհքիս բոլորոտիքն ըրած երեք ճամբորդութեանց պատմութիւնը