փակիր գրադարանի այս բաժինը Բառնաբաս Գանձակեցի
Դիտել փաստաթուղթը Յաջորդութիւն պատրիարքացն Երուսաղեմի ի Յակովբայ առաքելոյ Տեառնեղբօրէ մինչեւ ցմերս ժամանակ