փակիր գրադարանի այս բաժինը Գալֆայեան, Ամբրոսիոս
Դիտել փաստաթուղթը Աշխարհագրութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Առաջնորդ անգղիարէն եւ հայերէն զրուցատրութեան
Դիտել փաստաթուղթը Առաջնորդ գաղղիարէն եւ հայերէն զրուցատրութեան (1855)
Դիտել փաստաթուղթը Առաջնորդ գաղղիարէն եւ հայերէն զրուցատրութեան (1895)
Դիտել փաստաթուղթը Առաջնորդ գաղղիերէն–հայերէն զրուցատրութեան լատին տառիւք գրեալ ի հայերէնն
Դիտել փաստաթուղթը Առձեռն բառգիրք ի տաճիկ լեզուէ ի հայ
Դիտել փաստաթուղթը Բառգիրք հայ-գաղղիարէն եւ գաղղիարէն-հայերէն
Դիտել փաստաթուղթը Բառգիրք հայ-գաղղիարէն եւ գաղղիարէն-հայերէն (1872)
Դիտել փաստաթուղթը Բառգիրք հայ-գաղղիարէն եւ գաղղիարէն-հայերէն (1881)
Դիտել փաստաթուղթը Զրուցատրութիւն ի տաճիկ լեզուէ ի հայ
Դիտել փաստաթուղթը Թուաբանութիւն (1860)
Դիտել փաստաթուղթը Թուաբանութիւն (1853)
Դիտել փաստաթուղթը Թուաբանութիւն (1860, 2-րդ տպագր.)
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ պատմութիւն նոր ազգաց
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտութիւն ժամանակակից պատմութեան
Դիտել փաստաթուղթը Հայկական գեղագրութիւն (1853)
Դիտել փաստաթուղթը Հայկական գեղագրութիւն (1855)
Դիտել փաստաթուղթը Հայկական գեղագրութիւն (1859)
Դիտել փաստաթուղթը Հայկական գեղագրութիւն (1869)
Դիտել փաստաթուղթը Յաւելուած ի պատմութիւն վերադարձի երից վարդապետաց ի ծոց Հայաստանեայց Սուրբ եկեղեցւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Նոր ընթերցարան
Դիտել փաստաթուղթը Պատկերազարդ այբբենարան վասն մանկանց
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Աստուածաշունչ Սուրբ Գրոց Հին Կտակարանի
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Հին եւ Նոր Կտակարանի (1863, Թեոդոսիա)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Նոր Կտակարանի (1863, Թեոդոսիա)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Սուրբ գրոց