Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Գրիգոր Նարեկացի
Title: Մատեան ողբերգութեան
Publisher (standardized): տպ. Պողոս Արապյանի
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Պօղոսի Արապեան Ապուչեխցւոյ
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Ի Կոստանդնուպօլիս, Յօրթագիւղ
Year of Publication: 1852
Notes: Սրբոյ Հօրն Մերոյ Գրիգորի Նարեկայ Վանից Վանականի Մատեան Ողբերգութեան:
Տպեալ Ի Հայրապետութեան Սրբոյ Էջմիածնի Տ. Տ. Ներսէսի Վեհափառ Կաթուղիկոսի Ամենայն Հայոց:
Ի Պատրիարգութեան Սրբոյ Երուսաղէմի Տ.Յովհաննու Սրբազան Արքեպիսկոպոսի:
Ի Պատրիարգութեան Տ. Յակոբայ Սրբազան Պատրիարգի Կոստանդնուպօլսոյ:
Տիտղոսաթերթի վրա զարդանկար:
Շարվ. 17x10 սմ։
1թ.նկ., 430 էջ։
File size: 90,9 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia, 29743-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia