Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Դիւմա, Ալեքսանդր
Title: Կոմս Մօնթէ-Քրիսթոյ
Publisher (standardized): տպագր. Տետեյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Տէտէեան
Place (standardized): Զմյուռնիա
Place (as it is on book): Զմիւռնիա
Year of Publication: 1868
Notes: Թարգմանեաց Տիգրան Յարութիւն Տէտէեան: Մասն վեցերորդ: Տիտղոսաթերթի վրա զարդանկար:
Տպակից է՝ Կոմս Մօնթէ-Քրիսթոյ (1867, Մասն չորրորդ); Կոմս Մօնթէ-Քրիսթոյ (1867, Մասն հինգերորդ) գրքերին:
Շարվ. 15x10 սմ։
259, 1 չհ. էջ։
File size: 63,7 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, Museum of Literature and Art
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia