Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Զենոբ Գլակ
Փիլոքսենոս Նաբովկա Եպիսկոպոս
Title: Երանելւոյն Զենոբայ սրբոյ եպիսկոպոսի ասացեալ ի մեծի չորեքշաբթի աւուրն ընդդէմ Յուդայի մատնչի անաւրէն աշակերտի
Publisher (standardized): տպ. Հովհաննես Տերոյենց
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Չամուռճեանց
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Յիւսքիւտար
Year of Publication: 1855
Notes: Երանելւոյն Փիլոքսելոսի Նաբովկայ եպիսկոպոսի պատմութիւն ժողովոյն Եփեսոսի ի խնդրոյ Տ. Կոմիտասայ հայոց կաթուղիկոսի: Հրամանաւ Տ.Տ. Յակոբայ Սրբազան արքեպիսկոպոսի եւ ազգասէր Պատրիարքի Կ. Պօլսոյ:
Ա. Ղազիկյանը նշել է` Զենոբ Եպիսկոպոս. Ճառ ի Մատնութիւն Տեառն և Փիլոքսէնիոսի` Պատմութիւն ժողովոյն Եփեսոսի: Կ. Պոլիս, տպ. Հովհաննես Տերոյենց, 1855 թ.: «Այս երկու գործերը երկուքն ալ Նախնեաց ընտիր յիշատակները` 27 երեսէ բաղկացեալ փոքրիկ տետրակ մը կը կազմեն»:
Գրքում ներառված են երկու տարբեր հեղինակների գրքեր՝ մեկ տիտղոսաթերթով, շարունակվող էջակալությամբ:
Շարվ. 16x8 սմ։
27, 1 չհ. էջ:
File size: 3,91 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia, 75207-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia