Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Էնֆիէճեան, Գրիգոր
Title: Ազգային առաջարկութիւն մը
Publisher (standardized): տպ. Ճէրիտեի հավատիս
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Ճէրիտէյի Հավատիս
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կոստանդնուպօլիս
Year of Publication: 1862
Notes: Տիտղոսաթերթը զարդափակ:
Հեղինակի տվյալը վերցված է գրքի վերջից: Գ. Զարբհանալյանը տպագրության թվականը նշել է 1865:
Շարվ. 14x7,5 սմ։
11 էջ:
File size: 5,97 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia, 50204-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia