Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Խաչատուրեան, Պետրոս
Title: Սկզբունք ձայնական երաժշտութեան
Publisher (standardized): Վիմագր. Կ. Հակոբյանի
Publisher (as it is on book): Վիմագրութիւն Կ. Յակօբեան
Place (standardized): Երուսաղեմ
Place (as it is on book): Յերուսաղէմ
Year of Publication: 1864
Notes: Դպրատանց տղոց համար: Աշխատասիրեաց Պետրոս Խաչատուրեան Փ.: Տիտղոսաթերթի վրա զարդանկար:
Շարվ. 15,5x9,5 սմ։
1 չհ., 52, 4 չհ. էջ։
File size: 14,3 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, Mesrop Mashtots Research Institute of Ancient Manuscripts
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia