փակիր գրադարանի այս բաժինը Կիրակոս Գանձակեցի
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ պատմութիւն ի սրբոյն Գրիգորէ ցաւուրս իւր լուսաբանեալ
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն հայոց (1858)