փակիր գրադարանի այս բաժինը Ալիշան Ղեւոնդ
Դիտել փաստաթուղթը Աղօթք Աբեղայի «Յիշատակ Հ. Սահակայ Հէքիմեան Մխիթարեան միանձին ծաղկաբար խամրեցելոյ»
Դիտել փաստաթուղթը Այրարատ
Դիտել փաստաթուղթը Ընդ եղեւնեաւ
Դիտել փաստաթուղթը Հայ-Վենետ կամ յարընչութիւնք Հայոց եւ Վենետաց ի ԺԳ-Դ եւ ի ԺԵ-Զ դարս
Դիտել փաստաթուղթը Հայբուսակ կամ հայկական բուսաբառութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Հայկական աշխարհագիտութիւն յարաբերութեամբ աշխարհագրական համազգային երրորդ ժողովոյն եւ հանդիսին, որ ի Վենետիկ
Դիտել փաստաթուղթը Յուշիկք հայրենեաց հայոց: Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Յուշիկք հայրենեաց հայոց: Հտ. Բ
Դիտել փաստաթուղթը Նմանութիւն սրբոյն Ալոզիոսի Գոնզակայ պաշտպանի մանկանց
Դիտել փաստաթուղթը Նշմարք հայկականք (1870)
Դիտել փաստաթուղթը Նուագք: Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Նուագք: Հտ. Բ
Դիտել փաստաթուղթը Նուագք: Հտ. Գ
Դիտել փաստաթուղթը Նուագք: Հտ. Դ
Դիտել փաստաթուղթը Նուագք: Հտ. Ե
Դիտել փաստաթուղթը Շնորհալի եւ պարագայ իւր
Դիտել փաստաթուղթը Սկեւռայ վանք, վանականք և սրբարանն
Դիտել փաստաթուղթը Տեղագիր Հայոց Մեծաց
Դիտել փաստաթուղթը Քաղաքական աշխարհագրութիւն նկարացոյց պատկերօք