փակիր գրադարանի այս բաժինը Հասան-Ջալալեան Սարգիս
Դիտել փաստաթուղթը Առ գերագոյն Ազգային ժողովն Կոստանդնուպօլսոյ