փակիր գրադարանի այս բաժինը Հիւրմիւզեան, Էդուարդ
Դիտել փաստաթուղթը Առձեռն բանաստեղծութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Առձեռն դիցաբանութիւն կամ առասպելախառն վէպք զդից եւ զդիւցազանց (1867)
Դիտել փաստաթուղթը Առձեռն դիցաբանութիւն կամ առասպելախառն վէպք զդից եւ զդիւցազանց (1885)
Դիտել փաստաթուղթը Առձեռն ճարտասանութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Առձեռն ճարտասանութիւն (1856)
Դիտել փաստաթուղթը Աստուածաբանութիւն բարոյական: Հտ. 1
Դիտել փաստաթուղթը Աստուածաբանութիւն բարոյական: Հտ. 2
Դիտել փաստաթուղթը Աստուածաբանութիւն տեսական: Հտ. 1
Դիտել փաստաթուղթը Աստուածաբանութիւն տեսական: Հտ. 2
Դիտել փաստաթուղթը Բառգիրք յաշխարհաբառէ ի գրաբառ յաւելուածովք ոճոյ եւ դարձուածովք նախնեաց ի պէտս դպրոցաց
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք Յոբայ
Դիտել փաստաթուղթը Զբօսարան տօնից
Դիտել փաստաթուղթը Ծաղկաքաղ հատուածք յօտարազգի մատենագրաց (1880)
Դիտել փաստաթուղթը Վրուրի Որմզդանայ Բուրաստանք
Դիտել փաստաթուղթը Օրհնութիւնք Հին Կտակարանաց եւ ծաղկաքաղ ի սաղմոսաց