Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Մառ Նիկողայոս
Title: Ցուցակ համառօտ ձեռագրաց վանուց Սեւանայ
Publisher (standardized): տպ. Մկրտիչ Բարխուդարյանի
Publisher (as it is on book): Տպարան Մկրտիչ Բարխուդարեանի
Place (standardized): Մոսկվա
Place (as it is on book): Մոսկուա
Year of Publication: 1892
Notes: Յամառնային ՌՅԼԹ: Թ. ի Հայաստան ճանապարհորդութենէ: Բնագիրը հայ. և ռուս.: Գրքի շապիկը ռուս.` «Н. Марръ. Списокъ рукописей Севанского монастыря изъ лътней (1890) поездки въ Арменiю. Москва, тип. М. Бархударянь,1892». Ա. Ղազիկյանը վերնագիրը նշել է «Ցուցակ Սեւանայ Վանքի ձեռագիրների ամառնային ուղեւորութիւնից ի Հայս»:
Շարվ. 20,5x13 սմ:
IV, 59 երկսյուն էջ:
File size: 8,46 МБ
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Bonn : Universitäts- und Landesbibliothek
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: http://www.ulb.uni-bonn.de