Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Մխիթար Այրիվանեցի
Title: Պատմութիւն հայոց
Publisher (standardized): տպ. Լազարյան ճեմարանի
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Լազարեան ճեմարանի Արեւելեան լեզուաց
Place (standardized): Մոսկվա
Place (as it is on book): Մոսկվա
Year of Publication: 1860
Notes: Տիտղոսաթերթին՝ Մխիթարայ Այրիվանեցւոյ Պատմութիւն հայոց: Ի լոյս ընծայեաց Մկրտիչ Էմին: Ծախիւք ներքին խորհրդականի սենեկապետի եւ ասպետի Խաչատրոյ Յովակիմեան Լազարեվի:
Տպակից է՝ Պատմութիւն Լազարեան ճեմարանի (1860) գրքին:
Շարվ.` 14,5x9 սմ։
2 չհ., 69 էջ։
File size: 20,7 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Lebanon, Beirut, Central Executive Board of Hamazkayin
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia, Ման-562
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia