Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Մխիթար Այրիվանեցի
Title: Պատմութիւն ժամանակագրական
Publisher (standardized): տպ. Կայսերական գիտությունների ակադեմիայի
Place (standardized): Ս. Պետերբուրգ
Place (as it is on book): Ս. Պետերբուրգ
Year of Publication: 1867
Notes: Ի լոյս ընծայեաց Ք. Պ.:
Շարվ. 16x9 սմ։
84 էջ։
File size: 10,3 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2012, National Library of Armenia, 1385-60
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia