փակիր գրադարանի այս բաժինը Մկրեան, Յակոբ
Դիտել փաստաթուղթը Նախաշաւիղ գիտութեանց և արուեստից