Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Չամչեանց Միքայէլ
Title: Քերականութիւն Հայկազեան լեզուի
Publisher (standardized): տպ. Լազարյան ճեմարանի
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Լազարեան ճեմարանի արեւելեան լեզուաց
Place (standardized): Մոսկվա
Place (as it is on book): Մոսկվա
Year of Publication: 1859
Notes: Գրքում 231 և 232 էջերը կրկնվում են, բայց բովանդակությունը տարբեր է:
Շարվ. 19,5x11 սմ։
278, 1 չհ.էջ, նկ. էջ։
File size: 64,5 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia