փակիր գրադարանի այս բաժինը Պիոս Թ.
Դիտել փաստաթուղթը Թուղթ շրջաբերական առ ամենայն պատրիարքս, արքեպիսկոպոսունս եւ եպիսկոպոսունս եկեղեցեաց արեւելեան ծիսի որք ի շնորհս եւ ի հաղորդութեան առաքելական աթոռոյ իցեն
Դիտել փաստաթուղթը Թուղթ շրջաբերական սրբազան տեառն մերոյ Պիոսի իններորդի նախախնամութեամբ աստուծոյ քահանայապետի
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտագիր Պիոսի Թ. Ս. քահանայապետի առ ամենայն եկեղեցական եւ աշխարհական հաւատացեալս ուղղափառ ազգին հայոց գաւառին Կոստանդնուպոլսոյ
Դիտել փաստաթուղթը Սրբազան տեառն մերոյ Պիոսի Իններորդի աստուածային նախախնամութեամբ քահանայապետի սահմանադրութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Սրբազան տեառն մերոյ Պիոսի աստուածային նախախնամութեամբ քահանայապետի Թ. Թուղթ շրջաբերական առ պատրիարքն, արքեպիսկոպոսունս, եպիսկոպոսունս առ կղերն ու ժողովուրդն հայածէս որ ի շնորհս և ի հաղորդութեան առաքելական աթոռոյն են
Դիտել փաստաթուղթը Սրբոյ քահանայապետին Պիոսի Իններորդի թուղթ առաքելական յաղագս վարդապետական սահմանի անարատ յղութեան Մարեմայ Աստուածամօր կուսին