փակիր գրադարանի այս բաժինը Պօղոս Էօտէմիշցի
Դիտել փաստաթուղթը Հայելի վիրաց, յորում ցուցանին յոռութիւնք եօթանց մահացու մեղաց