փակիր գրադարանի այս բաժինը Սէքօնտօ Ֆրանքօ
Դիտել փաստաթուղթը Մէզհէպէ գարշը պազը տիլտէ կէզէն սէօզլէրէ քէաֆի վէ միւսքիթ ճէվապլէր