Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Սիմէօն կաթողիկոս
Title: Տօնացոյց: Հտ. 2
Publisher (standardized): տպ. Ս. Հակոբյանց
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Առաքելական Աթոռոյս Ս. Յակովբեանց
Place (standardized): Երուսաղեմ
Place (as it is on book): Յերուսաղէմ
Year of Publication: 1868
Notes: Հտ. 2: Որ է քանօն եւ կառավարիչ առաջնոյ հատորին: Յօրինեալ 36 խորանօք ի վերայ 36 գրոցն մերոց այբուբենականաց:
Շարվ. 20,5x13 սմ։
83 էջ։
File size: 9,96 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2013, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia