փակիր գրադարանի այս բաժինը Սմբատ Պատմիչ (Գունդստաբլ)
Դիտել փաստաթուղթը Սմբատայ սպարապետի եղբօր Հեթմոյ առաջնոյ արքայի Հայոց Պատմութին Յունաց ի Կոստանդնուպօլիս եւ Հայոց մեծաց ըստ կարգի ժամանակաց
Դիտել փաստաթուղթը Տարեգիրք