Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Վարժապետեան, Ներսէս
Title: Քրիստոսի Սուրբ եկեղեցին ու անոր հակառակորդները
Publisher (standardized): տպ. Հովհաննես Մյուհենտիսյանի
Publisher (as it is on book): ի տպարանի Յովհաննու Միւհէնտիսեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Year of Publication: 1864
Notes: Գրեց Ներսէս Եպիսկոպոս Վարժապետեան:
Շարվ. 12x7 սմ։
26 էջ։
File size: 2,26 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2013, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia