Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Պէրպէրեան, Աւետիս
Title: Իտալերէն եւ հայերէն պարսաւագրքերուն հերքումը
Publisher (standardized): տպ. Պողոս Արապյանի
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Պօղոսի Արապեան Ապուչեխցւոյ
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Ի Կոստանդնուպօլիս
Year of Publication: 1852
Notes:
Շարվ. 14x7 սմ։
58 էջ։
File size: 1,57 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
USA, University of Michigan Library
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: http://books.google.com