Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Ազբար (Ադամ Երեւանցի)
Title: Զանազան երգք
Publisher (standardized): տպ. Լազարյան ճեմարանի
Publisher (as it is on book): Ի տպարանի Արևելեան լեզուաց ճեմարանի Տեարց Լազարեանց
Place (standardized): Մոսկվա
Place (as it is on book): Մոսկվա
Year of Publication: 1855
Notes: Զանազան երգք հանգուցեալ Ադամայ Երեւանեցւոյ Ազբար մականուանելոյ: Ի լոյս ընծայեաց Ոսկան Յովհաննիսեանց Երեւանեցի:
Նոր քնար Հայաստանի, տետրակ Ա:
Շապիկը զարդափակ, վրան՝ զարդանկար:
Շարվ. 14,5x8 սմ։
28 էջ։
File size: 4,78 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia, Լեո-37
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia