Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Այվազեան, Գաբրիէլ
Title: Խանգարմունք հայկաբանութեան ի հնումն եւ ի նորումս
Publisher (standardized): տպ. Խալիպյան ուսումնարանի
Publisher (as it is on book): Ի տպարանի Խալիպեան ուսումնարանին
Place (standardized): Թեոդոսիա
Place (as it is on book): Ի Թէոդոսիա
Year of Publication: 1869
Notes: Տիտղթ. վրա զարդ: Ա. Ղազիկյանը էջերի քանակը նշել է 53:
Շարվ. 17x9 սմ:
63 էջ:
File size: 1,62 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
USA, University of Michigan
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: http://books.google.com