Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Նալեան, Յակոբ
Title: Զէն հոգեւոր, որ ունի զերիս մասունս
Publisher (standardized): տպ. Հովհաննես Մյուհենտիսյանի
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Յովհաննու Միւհէնտիսեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Ի Ղալաթա Կ. Պօլսոյ
Year of Publication: 1859
Notes: Առաջին մասն` Լուծումն առարկութեանց հրէից եւ համաձայնութիւն աւետարանչաց: Երկրորդ մասն` Քրիստոնէական վարդապետութիւն տաճկերէն: Երրորդ մասն` Հաւաքումն չքնաղագոյն պատմութեանց եկեղեցականաց թուրքի բառիւ:
Հեղինակը վերցված է առաջաբանից:
Շարվ. 20x18 սմ։
Ա-Ը, 488 էջ։
File size: 112 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2015, National Library of Armenia, Լեո-971
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia