Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Քէրէստէճեան, Պօղոս
Title: Խորհուրդք հանդիսի արարչագործութեանն Աստուծոյ
Publisher (standardized): տպ. Ռուբեն Քյուրքչյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Ռ. Յ. Քիւրքճեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պօլիս
Year of Publication: 1872
Notes: Յեղ ի գրաւոր բան Պօղոս Գ. Քէրէստէճեան: Աշակերտ Ս. Ներսիսեան վարժարանի ի Խասգիւղ: Գործ չորրորդ Գրասիրական ընկերութեան: Շապիկը՝ զարդափակ:
Շարվ.` 11x8 սմ։
40, 1 չհ. էջ։
File size: 6,26 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, Mesrop Mashtots Research Institute of Ancient Manuscripts
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia